Controleer uw sorteerverplichtingen

Weet u niet wat uw verplichtingen rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de wetgeving per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

Alle ondernemingen zijn in elk gewest onderhevig aan een sorteerplicht:

De ‘ondernemingen’ zijn alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra u over een ondernemingsnummer beschikt, bent u onderworpen aan die plicht.

De sorteerplicht houdt in dat u al uw afval niet in uw restafvalcontainer mag weggooien. U moet per categorie sorteren en de ophaling van uw afval organiseren.

De aard en draagwijdte van uw sorteerplicht hangen af van het gewest waar uw bedrijf is gevestigd. Klik op het betreffende gewest voor meer info.

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Net als huishoudens hebben bedrijven de verplichting om hun afval te sorteren. In Vlaanderen moeten niet minder dan 24 fracties apart worden gesorteerd.

appareils appauvrissent couche ozone

Apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen

Batteries rebut

Afgedankte batterijen of accu’s.

déchets électriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

huiles usagées

Afvalolie

pneus usés

Afvalbanden

déchets films agricoles

Afvallandbouwfolies

Déchets amiante-ciment

Asbestcementhoudende afvalstoffen

PSE

EPS (isomo/piepschuim)

graisses animales

Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten

déchets dangereux

Gevaarlijke afvalstoffen en lege verpakkingen daarvan

verres

Glas

déchets végétaux

Groenafval

Déchets de bois

Houtafval

déchets toxiques

Klein gevaarlijk afval

films plastiques

Kunststoffolies

déchets métalliques

Metaalafval

Papiers/cartons

Papier en karton

PMC

PMD

véhicules hors d'usage

Afgedankte voertuigen

décombres

Puin

plastiques rigides

Recycleerbare harde kunststoffen

textiles

Textiel

Matrassen

Organisch afval

Bijzonderheden

Vlaanderen legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

 • Als het gesorteerde PMD of papier/karton een beperkte hoeveelheid betreft, vergelijkbaar met een huishouden en uw bedrijf ligt op de weg van de huishoudelijke inzamelronde dan mag u in veel gemeentes deze fracties ook meegeven met de huishoudelijke inzamelronde.
 • Voor restafval is de hoeveelheid begrensd op 3 x 60 liter of een container van 22,5 kg per tweewekelijkse ophaling.

Gemeenten zijn niet verplicht om afval van bedrijven in te zamelen. Neem contact op met de milieudienst van uw gemeente om na te gaan of uw bedrijf van deze service kan profiteren.

De sorteerverplichting op organisch afval is van toepassing voor bedrijven die minstens éénmaal per week warme maaltijden serveren (ongeacht interne/externe catering).

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat u moet sorteren.

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in Vlaanderen, raadpleeg de website van de OVAM

 

Volgens de Vlarema zijn afvalinzamelaars wettelijk verplicht sorteerfouten bij hun klanten op te sporen en non-conformiteiten te registreren.

 • Non-conformiteitenregister 

De ophaler is vanaf nu verplicht de restafvalcontainers van zijn klanten visueel te inspecteren. In geval van sorteerfout moet hij de non-conformiteit (datum, naam en type) in een register noteren en aan de klant melden. Het non-conformiteitenregister wordt elektronisch bijgehouden met het oog op een eenvoudige uitwisseling van registergegevens tussen de OVAM, de toezichthouders en de houder van het non-conformiteitenregister.

Het gebruik van kunststoffen afvalzakken die niet worden geproduceerd op basis van 80% gerecycleerde kunststoffen, is voortaan verboden.  Om de visuele inspecties te vergemakkelijken, dienen de restafvalzakken transparant te zijn.

 • Lediging van de container

Eens de non-conformiteit vastgesteld, heeft de ophaler drie mogelijkheden

1. Weigeren om de container te ledigen

De ophaler mag weigeren de restafvalcontainer te ledigen. De lediging is sowieso uitgesloten als er gevaarlijk afval aanwezig is. Op die manier kan de klant zijn container sorteren en opnieuw aanbieden voor de volgende lediging.

2. De container ledigen en naar verbranding afvoeren

De ophaler mag het afval meenemen en de non-conformiteit uiterlijk de volgende werkdag ingeven in het centraal non-conformiteitenregister beheerd door de OVAM. Gebeurt dit voor elk recipiënt dat een sorteerfout bevat, dan mag het bedrijfsrestafval naar verbranding worden afgevoerd.

3. De container ledigen en de inhoud uitsorteren

De ophaler mag het afval meenemen en de volledige vracht kippen op een daartoe vergunde locatie. Vervolgens moet het afval van de volledige vracht uitgesorteerd worden.

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Bedrijven gevestigd in Wallonië hebben de verplichting om 15 verschillende fracties bij de bron te scheiden. Voor bepaalde soorten afval geldt de verplichting alleen wanneer de geproduceerde hoeveelheden bepaalde drempels overschrijden.

Batteries rebut

Afgedankte batterijen en accu’s

déchets électriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

véhicules hors d'usage

Afgedankte voertuigen

huiles usagées

Afgewerkte olie

pneus usés

Afvalbanden

déchets d'emballages industriels

Bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval

Drempels voor het sorteren:
200 liter per week

déchets photographiques

Fotografisch afval

Drempels voor het sorteren:
2,5m³ per week

graisses animales

Gebruikte frituuroliën en -vetten

Drempels voor het sorteren:
50 liter per maand

déchets toxiques

Gevaarlijk afval

verre creux

Glasafval kleurloos en gekleurd verpakkingen

Drempels voor het sorteren:
120 liter per week

Déchets de bois

Houtafval

Drempels voor het sorteren:
2,5m³ per week

déchets métalliques

Metaalafval

Drempels voor het sorteren:
120 liter per week

Papiers/cartons

Papier- en kartonafval (droog en zuiver)

Drempels voor het sorteren:
30 liter per week

déchets végétaux

Plantenafval (onderhoud van groenzones en tuinen)

Drempels voor het sorteren:
2,5m³ per week

PMC

PMD

Drempels voor het sorteren:
60 liter per week

textiles

Textielafval (niet vervuild)

Drempels voor het sorteren:
500 liter per week

Bijzonderheden

Als uw afval de volgende drempels niet overschrijdt, kunt u het laten ophalen door de inzamelaar van huishoudelijk afval:

 • Glasverpakkingen: 120 liter per week
 • Papier/karton: 30 liter per week
 • Oliën en gebruikt frituurvet: 50 liter per maand
 • Groen afval: 2,5 m³ per week
 • Textiel: 500 liter per week
 • PMD: 60 liter per week
 • Hout: 2,5 m³ per week
 • Metalen: 120 liter per week
 • Folie en plastic zakken: 200 liter per week

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van uw afval, moet uw bedrijf gedurende twee jaar de bewijstukken kunnen voorleggen dat de betrokken fracties effectief aan de bron werd gesorteerd.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets).

Voor meer informatie omtrent de sorteerverplichtingen in Wallonië, raadpleeg het Besluit van 5 maart 2015

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Als uw bedrijf zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, dient u een bepaald aantal fracties uit elkaar sorteren.

Déchets anima

Dierlijk afval

verre creux

Glasafval van kleurloze en gekleurde

déchets toxiques

Gevaarlijk afval

Papiers/cartons

Papier en karton

déchets végétaux

Plantenafval (groenzones en tuinen)

déchets électriques

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

pneus usés

Afvalbanden

véhicules hors d'usage

Afgedankte voertuigen

Afgedankte batterijen of accu’s

huiles usagées

Afgewerkte olie

huiles usagées

Gebruikte frituuroliën en -vetten

PMC

PMD

Geneesmiddelen

Zonnepanelen

Bijzonderheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel. Het bewijs van het bestaan van dit beheersovereenkomst moet worden bewaard gedurende vijf jaar.

U bent ook verplicht om de zakken of containers te gebruiken die zijn geïdentificeerd met het logo van de erkende ophaler van uw keuze.

Meer informatie

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel