Controleer uw sorteerverplichtingen

Weet u niet wat uw verplichtingen rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de wetgeving per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

Alle ondernemingen zijn in elk gewest onderhevig aan een sorteerplicht:

De ‘ondernemingen’ zijn alle entiteiten ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: zelfstandigen, natuurlijke personen, vennootschappen, vzw’s, OCMW’s, overheden … Zodra u over een ondernemingsnummer beschikt, bent u onderworpen aan die plicht.

De sorteerplicht houdt in dat u al uw afval niet in uw restafvalcontainer mag weggooien. U moet per categorie sorteren en de ophaling van uw afval organiseren.

De aard en draagwijdte van uw sorteerplicht hangen af van het gewest waar uw bedrijf is gevestigd. Klik op het betreffende gewest voor meer info.

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Net als huishoudens hebben bedrijven de verplichting om hun afval te sorteren. In Vlaanderen moeten niet minder dan 21 fracties apart worden gesorteerd.

Apparatuur en recipiënten met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
Afgedankte batterijen of accu’s.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Afvalolie
Afvalbanden
Afvallandbouwfolies
Asbestcementhoudende afvalstoffen
EPS (isomo/piepschuim)
Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
Gevaarlijke afvalstoffen en lege verpakkingen daarvan
Glas
Groenafval
Houtafval
Klein gevaarlijk afval
Kunststoffolies
Metaalafval
Papier en karton
PMD
Puin
Recycleerbare harde kunststoffen
Textiel

Vanaf 1 januari 2021 wordt bovendien ook het sorteren van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval verplicht.

Bijzonderheden

Vlaanderen legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

 • Als het gesorteerde PMD of papier/karton een beperkte hoeveelheid betreft, vergelijkbaar met een huishouden en uw bedrijf ligt op de weg van de huishoudelijke inzamelronde dan mag u in veel gemeentes deze fracties ook meegeven met de huishoudelijke inzamelronde.
 • Voor restafval is de hoeveelheid begrensd op 3 x 60 liter of een container van 22,5 kg per tweewekelijkse ophaling.

Gemeenten zijn niet verplicht om afval van bedrijven in te zamelen. Neem contact op met de milieudienst van uw gemeente om na te gaan of uw bedrijf van deze service kan profiteren.

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij de OVAM. De ophaler moet in het contract gedetailleerde informatie geven over het afval dat u moet sorteren.

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in Vlaanderen, raadpleeg de website van de OVAM

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Bedrijven gevestigd in Wallonië hebben de verplichting om 15 verschillende fracties bij de bron te scheiden. Voor bepaalde soorten afval geldt de verplichting alleen wanneer de geproduceerde hoeveelheden bepaalde drempels overschrijden.

Uit te sorteren fractieDrempels voor het sorteren
Afgedankte batterijen en accu’s
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Afgedankte voertuigen
Afgewerkte olie
Afvalbanden
Bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval200 liter per week
Fotografisch afval2,5m³ par semaine
Gebruikte frituuroliën en -vetten50 liter per maand
Gevaarlijk afval
Glasafval kleurloos en gekleurd verpakkingen120 liter per week
Groenafval2,5m³ per week
Houtafval2,5m³ per week
Metaalafval120 liter per week
Papier- en kartonafval (droog en zuiver)30 liter per week
Plantenafval (onderhoud van groenzones en tuinen)2,5m³ per week
PMD60 liter per week
Textielafval (niet vervuild)500 liter per week

Bijzonderheden

Als uw afval de volgende drempels niet overschrijdt, kunt u het laten ophalen door de inzamelaar van huishoudelijk afval:

 • Glasverpakkingen: 120 liter per week
 • Papier/karton: 30 liter per week
 • Oliën en gebruikt frituurvet: 50 liter per maand
 • Groen afval: 2,5 m³ per week
 • Textiel: 500 liter per week
 • PMD: 60 liter per week
 • Hout: 2,5 m³ per week
 • Metalen: 120 liter per week
 • Folie en plastic zakken: 200 liter per week

Bijkomende verplichtingen

Naast het sorteren van uw afval, moet uw bedrijf gedurende twee jaar de bewijstukken kunnen voorleggen dat de betrokken fracties effectief aan de bron werd gesorteerd.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij het Waalse DSD (Département du Sol et des Déchets).

Voor meer informatie omtrent de sorteerverplichtingen in Wallonië, raadpleeg het Besluit van 5 maart 2015

Overzicht van de stromen waarvoor een sorteerverplichting geldt

Als uw bedrijf zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, dient u een bepaald aantal fracties uit elkaar sorteren.

Afval waarvoor een terugnameplicht geldt
Dierlijk afval
Glasafval van kleurloze en gekleurde
Gevaarlijk afval
Papier en karton
Plantenafval (groenzones en tuinen)
PMD

Bijzonderheden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt geen minimumdrempel op voor het sorteren van afval.

Naast het sorteren van afval moet uw bedrijf ook de ophaling ervan organiseren. Concreet betekent dit dat u een beheerovereenkomst moet ondertekenen met een ophaler die geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel. Het bewijs van het bestaan van dit beheersovereenkomst moet worden bewaard gedurende vijf jaar.

U bent ook verplicht om de zakken of containers te gebruiken die zijn geïdentificeerd met het logo van de erkende ophaler van uw keuze.

Meer informatie

Voor meer informatie over de sorteerverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel